top of page

Coneixements

L'adquisició d'una formació cultural integrada depen d'un percentatge de lectures de ficció i no ficció, d'un percentatge d'observació de I'entorn social i natural i d'un important percentatge d'activitat comunicativa. El Ilibre de coneixements suscita, com cap altre, el plantejament de qüestions sobre allò que sabem i sobre allò que volem conèixer. Cada nou element s'intercala, com en I'observació del món i en el coneixement adquirit per transmissió oral, en la xarxa dels coneixements ja integrats.

bottom of page